Skip Navigation
 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en bestellingen van PowerGadgets.
 1. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst, indien en voorzover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 1. Het zonder commentaar accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.
 1. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 1. Toepassing van de door de koper ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Deze voorwaarden worden op verzoek aan de koper toegezonden. Deze voorwaarden kunnen ook worden geraadpleegd via Internet op: www.powergadgets.nl

Artikel 2: Offertes
 1. Alle aanbiedingen van PowerGadgets zijn vrijblijvend. PowerGadgets is gerechtigd prijzen te wijzigen.
 1. De overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van de bestelling door PowerGadgets. PowerGadgets is gerechtigd de bestelling(en) te weigeren. Indien de bestelling door PowerGadgets wordt geweigerd, zal dit binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling worden meegedeeld.
 1. Na ontvangst van de bestelling zal PowerGadgets beoordelen of de bestelling:

  a. kan worden geaccepteerd.

  b. niet kan worden geaccepteerd.

  c. kan worden geaccepteerd onder gewijzigde voorwaarden.

 1. Indien PowerGadgets de bestelling accepteert, zal hiervan direct een bevestiging worden toegezonden. De bevestiging zal per E-mail naar het door de koper opgegeven E-Mailadres geschieden. Op het moment van acceptatie is er sprake van een overeenkomst. Indien de bestelling alleen onder gewijzigde voorwaarden kan worden geaccepteerd, zal binnen 10 dagen na ontvangst hiervan mededeling worden gedaan. De overeenkomst komt pas tot stand als de koper dit gewijzigde voorstel accepteert.

Artikel 3: Prijzen
 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten zijn in Euro's, inclusief BTW, exclusief (indien vermeld) verpakkings- en verzendkosten en exclusief montage of speciale accessoires tenzij uitdrukkelijk vermeld bij bevestiging van de bestelling.
 1. PowerGadgets brengt, indien vermeld, verpakkings-, administratie- en verzendkosten in rekening. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de waarde, gewicht en aantal. Indien deze kosten hoger zijn dan hetgeen is vermeld op de bevestigingsmail, wordt de koper hiervan telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld.

Artikel 4: Betalingen
 1. De betaling dient per vooruitbetaling te geschieden of contant bij de keuze om de producten af te halen.

Artikel 5: Levering
 1. De door PowerGadgets opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Indien de leveringstermijn zodanig is dat in redelijkheid niet van de koper kan worden verlangd de overeenkomst in stand te houden, dan is de koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dit noodzakelijk is.
 1. PowerGadgets kan een bestelling in meerdere deelleveringen opsplitsen. Indien hiervoor extra portokosten moeten worden gemaakt, is PowerGadgets gerechtigd deze extra kosten bij de koper in rekening te brengen.
 1. Alle leveringen van PowerGadgets vinden plaats door middel van TPG/TNT.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
 1. De door PowerGadgets geleverde zaken blijven het eigendom van PowerGadgets totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met PowerGadgets gesloten overeenkomsten is nagekomen:
  1. de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of de te leveren zaken zelf.
  1. eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van een overeenkomst.

Artikel 7: Reclames
a. defecten
 1. De koper is verplicht direct bij het ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks binnen 24 uur ter kennis van PowerGadgets te worden gebracht. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan PowerGadgets te worden gemeld.
 1. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan PowerGadgets is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 1. Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper niet op. PowerGadgets dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 1. Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt dit voor rekening en risico van de koper. Eveneens komen de overige kosten die worden gemaakt om het defecte product te retourneren voor rekening van de koper. Voorbeeld van dergelijke kosten is verpakkingsmateriaal. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven vermeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van PowerGadgets indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door PowerGadgets te bepalen wijze.
 1. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn ge- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 1. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8 (aansprakelijkheid/garantie).

b. niet beantwoorden aan de overeenkomst
 1. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper PowerGadgets daarvan in ieder geval binnen 8 dagen na aflevering, althans nadat constatering rederlijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 1. Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft PowerGadgets de keuze de desbetreffende zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan terug te betalen. Retournering dient te geschieden in de originele onbeschadigde verpakking met de daarbij behorende garantiebewijzen, instructieboekjes, installatiehandleidingen, accessoires, toebehoren, codekaarten en dergelijke.

c. Recht op ontbinding op grond van artikel 7:46d. BW
 1. Indien de koper om welke reden dan ook de producten niet wenst af te nemen, dan heeft de koper het recht het product binnen 7 dagen na aflevering aan PowerGadgets te retourneren. Retourzendingen worden door PowerGadgets in deze situatie alleen geaccepteerd indien de verpakking van het product tot in redelijkheid onbeschadigd is. De kosten voor retourzending komen geheel voor rekening en risico van de koper.
 1. Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 7.9 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient hij dit vooraf schriftelijk (per e-mail) aan PowerGadgets te melden.
 1. De betalingen die door de koper zijn verricht op het moment dat de overeenkomst ingevolge artikel 7.9 is herroepen, zal door PowerGadgets binnen 14 dagen nadat het geretourneerde product is ontvangen, worden terugbetaald.
 1. PowerGadgets houdt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product door schuld van de koper is beschadigd en/of de verpakking buiten redelijkheid is beschadigd.
 1. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van PowerGadgets schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper is te wijten of anderszins voor rekening van de koper komt, zal PowerGadgets de koper hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. PowerGadgets heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8: Garantie/aansprakelijkheid
 1. De door PowerGadgets geleverde producten worden geleverd met een fabrieksgarantie.
 1. Bij een defect welke valt onder de fabrieksgarantiebepalingen zal PowerGadgets het product aan de fabrikant toezenden voor herstel of vervanging. Daarbij zal PowerGadgets de belangen van de koper naar beste kunnen behartigen, maar draagt geen verantwoordelijkheid voor de termijn waarbinnen de fabrikant voor herstel of vervanging zorg draagt. PowerGadgets is niet aansprakelijk voor de wijze van herstel of vervanging door de fabrikant. Wel zal PowerGadgets alles doen wat in haar mogelijkheid ligt om de belangen van de koper naar behoren te behartigen.
 1. Ten aanzien van aan slijtage onderhevige onderdelen bestaat geen aanspraak op herstel of vervanging. Ook voor ieder defect voortvloeiend uit onjuiste behandeling, gebrekkig onderhoud, blikseminslag, binnendringen van vloeistoffen, transportschade, vallen of stoten, ondeskundige montage en dergelijke geldt dat de koper geen aanspraak heeft op herstel of vervanging.
 1. Indien de koper door een gebrek in het geleverde product schade lijdt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, derhalve niet in de privé-sfeer, is PowerGadgets voor deze schade niet aansprakelijk, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PowerGadgets of diens leidinggevende ondergeschikte.
 1. PowerGadgets is niet aansprakelijk voor schade aan geleverde producten die niet onder de garantiebepalingen van de fabrikant vallen. PowerGadgets is eveneens niet aansprakelijk voor de schade die buiten de in de garantiebepalingen van de fabrikant genoemde termijn vallen.

Artikel 9: overmacht
 1. Onverminderd de overige aan PowerGadgets toekomende rechten, heeft PowerGadgets ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit aan de koper schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat PowerGadgets gehouden is tot enige schadevergoeding.
 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan PowerGadgets kan worden toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan haar schuld nog krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10: communicatie
 1. Voor misverstaan, verminken, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen PowerGadgets en de koper, is PowerGadgets niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van PowerGadgets.

Artikel 11: toepasselijk recht
 1. Op elke overeenkomst tussen PowerGadgets en de koper is Nederlands recht van toepassing.
 1. Indien de koper, uit welke hoofde ook, een of meer tegenvorderingen tegen PowerGadgets heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de koper af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens, indien de koper surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 12: wijziging van de voorwaarden
 1. PowerGadgets is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. PowerGadgets zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijzigingen zijn medegedeeld.